Добре дошли на сайта на ПТГЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!
ПРИЕМ  2022 - 2023 година

 
 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ 
 
ГРАФИК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 
 
 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ  УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
 ИНФОРМАЦИЯ  за приемане на ученици  с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година

 

 ГРАФИК за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година, утвърден със заповед № РД 09-11/04.04.2022 г. на началника на РУО – Кюстендил:

Срок за приемане на документи: от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г. (без почивни и празнични дни) 

„Мога и зная как”

На 17.02.2022 г. в ПТГ „Джон Атанасов” – гр. Кюстендил, се проведе училищния кръг на Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”. В състезанието участваха 4 ученици –първа възрастова група: IX - X клас и 4 ученици – втора възрастова група: XI - XII клас. Състезанието се проведе в две части –теоретична и  практическа. 

Учители-ръководители на учениците в професионалната им подготовка са: инж.Мариола Попова – главен учител, инж. Парашкева Ангелова - старши учител.

На състезанието присъстваха Детелина Иванова-мениджър обучение и квалификация и  Иво Иванов - представители на Национална компания „Пасат Електроникс” – ООД - Елимекс гр. Горна Оряховица.

Класиране:

Първа  възрастова група

1-во място – Марио Тодоров Тодоров

2-ро място – Мартин Светломиров Димов

3-то място – Асен Елисеев Асенов

Втора  възрастова група

1-во място – Александър Ивайлов Иванов

2-ро място – Божидар Василев Георгиев

3-то място – Златомир Красимиров Стоичков

Всички участници получиха ваучери за пазаруване в  магазин Елимекс. 
 
 

 Класирани ученици за втори кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ"

Нашите ученици Павел Алексов и Алекс Митков от XII клас се класираха за участие във втори кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ". Пожелаваме им успех на Регионалния кръг!ПРОЕКТ BG05M20P001-2.015-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

 

по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

 
            Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. стартира на 01.02.2022г. В проекта участват тридесет ученика от IXа, Xаи ХIIаклас, от различни специалности на ПТГ „Джон Атанасов“. 
 
            Учениците провеждат практическото си обучение в подстанция „Пауталия“, подстанция „Кюстендил“, „ПРИМА КОНСУЛТ“ООД,  ЕТ„Николай Иванов - ЮНИОН", Цех за метални изделия „ХЕРА 66“ и "ХРИСТА СЕРВИЗ"ЕООД – гр.Кюстендил. Учениците са разпределени в девет групи с девет наставника.
           Наблюдаващи учители: инж.Теодора Никова, инж.Парашкева Ангелова, инж.Димитрина Атанасова и инж.Мариола Попова.


"Стани стипендиант на ЧЕЗ"

На 17.12.2021 г. в ПТГ „Джон Атанасов” – гр. Кюстендил, се проведе училищния кръг на състезанието по електроенергетика "Стани стипендиант на ЧЕЗ"

На online тест се явиха 6 ученици от ХІІ клас, дневна форма на обучение от направление „Електротехника и енергетика”, специалност „Електрически инсталации”.

Учители-ръководители на учениците в професионалната им подготовка са:

-        инж.Теодора Христова Никова старши учител
-        инж.Димитрина Йорданова Атанасова старши учител

За коректното провеждане на училищния кръг от състезанието, отговаряше Соня Георгиева – старши учител в ПТГ „Джон Атанасов“, а чрез видеонаблюдение в реално време г-жа Ана Тодорова – ЧЕЗ София проведе инструктаж и проследи провеждането на онлайн теста.

 

Регламентът на конкурса може да бъде намерен на сайта на състезанието на адрес: https://www.stipendiant.com/rules/students.

 ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

УСПЕХ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА! 300 лева еднократна помощ за вас осмокласници

ВажнО!!!  Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
 
           Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе в ПТГ“Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил в периода 14.06-02.07.2021г. Темата на обучението бе „Обучение от разстояние в електронна среда – Работа с  MICROSOFT TEAMS“. В обучението бяха включени ученици,  учители, училищния медиатор и  родители, с продължителност от 4 до 6 часа. . Ръководител на проекта бе Соня Георгиева- старши учител по математика и информатика в училището.То ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на ИКТ в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяването на учебното съдържание.  В обучението бяха използвани таблетите, получени по проекта.