Административни услуги

 
Приемане на ученици. Преместване на ученици 
Издаване на диплома за средно образование 
 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование  (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)  
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация  (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)  
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап на образование.
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 
 
Мотивирано заявление за извинение на отсъствия на ученика до 3 учебни дни
 
 
Мотивирано заявление за извинение на отсъствия на ученика до 7 учебни дни