Реална работна среда за професионалисти с бъдеще

          Обща цел:
 
Осигуряване на съвременни условия и ресурси за пълноценна и висококачествена професионална подготовка в реална работна среда и  подобряване на съответствието между придобитата квалификация и новото търсене на пазара на труда.
 
Специфични цели:

-Повишаване на  професионалните компетенции на учениците с оглед осигуряване на устойчива заетост и професионално развитие;
 -Изграждане у обучаемите професионална култура и позитивно отношение към ученето и стремеж към постоянно усъвършенстване през целия живот;
 -Разширяване на социалните контакти на обучаемите и придобиване на познания за съвместна работа в интеркултурна среда с оглед успешна мобилност на работната сила;
-Подобряване уменията и компетенциите на преподаватели и насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса на иновации;
 -Създаване  модел на сътрудничество между работодател и обучаваща организация, като предпоставка за бъдеща съвместна дейност и създаване на партньорски мрежи, повлияни от добрите практики по проекта;
-Популяризиране  и разпространение на  резултатите от проекта и проведените производствени практики.
 
Очаквани резултати:

 - 54 ученика, дневна форма на обучение от 10 до 12 клас, ще придобият практически умения по специалностите “Компютърна техника и технологии”, “Газова техника”, “Електрически инсталации” и “Електродомакинска техника”;
- адаптация към потребностите на пазара на труда и трудова реализация;
-12 преподаватели от ПТГ по професионална подготовка, ще придобият практически умения за работа с модерно оборудване и технологии;
- 6 наставници ще усвоят основни педагогически знания и умения.
    Поставя се основа на дългосрочно сътрудничество между ПТГ и фирми от региона, което е предпоставка за бъдещо развитие на иновативни продукти.


 

Обща цел: Осигуряване на съвременни условия и ресурси за пълноценна и висококачествена професионална подготовка в реална работна среда и  подобряване на съответствието между придобитата квалификация и новото търсене на пазара на труда.

Специфични цели:

-Повишаване на  професионалните компетенции на учениците с оглед осигуряване на устойчива заетост и професионално развитие;

 -Изграждане у обучаемите професионална култура и позитивно отношение към ученето и стремеж към постоянно усъвършенстване през целия живот;

 -Разширяване на социалните контакти на обучаемите и придобиване на познания за съвместна работа в интеркултурна среда с оглед успешна мобилност на работната сила;

-Подобряване уменията и компетенциите на преподаватели и насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса на иновации;

 -Създаване  модел на сътрудничество между работодател и обучаваща организация, като предпоставка за бъдеща съвместна дейност и създаване на партньорски мрежи, повлияни от добрите практики по проекта;

-Популяризиране  и разпространение на  резултатите от проекта и проведените производствени практики.

 

Обща цел: Осигуряване на съвременни условия и ресурси за пълноценна и висококачествена професионална подготовка в реална работна среда и  подобряване на съответствието между придобитата квалификация и новото търсене на пазара на труда.

Специфични цели:

-Повишаване на  професионалните компетенции на учениците с оглед осигуряване на устойчива заетост и професионално развитие;

 -Изграждане у обучаемите професионална култура и позитивно отношение към ученето и стремеж към постоянно усъвършенстване през целия живот;

 -Разширяване на социалните контакти на обучаемите и придобиване на познания за съвместна работа в интеркултурна среда с оглед успешна мобилност на работната сила;

-Подобряване уменията и компетенциите на преподаватели и насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса на иновации;

 -Създаване  модел на сътрудничество между работодател и обучаваща организация, като предпоставка за бъдеща съвместна дейност и създаване на партньорски мрежи, повлияни от добрите практики по проекта;

-Популяризиране  и разпространение на  резултатите от проекта и проведените производствени практики.

: Снимки - Проект

 ПТГ Джон Атанасов