През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Продължителност на проекта – до 31 октомври 2018 г.

Повече за проекта “Твоят час” – виж тук

Платформа на проекта “Твоят час” – виж тук

Анкета – изтегли

Индивидуална образователна карта – изтегли

 ФОТОГАЛЕРИЯ_ТВОЯТ ЧАС - виж тук


На добър час, Твоят час!
 
На 10.11.2016г.(четвъртък) в Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ стартира дейността си клуб „Електрическа работилница“.
Той е една от петте предлагани от гимназията  групи за извънкласни дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В предвидените дейности по интереси, учениците от десети клас ще имат възможност да  придобият допълнителни знания и умения  чрез практика, както и да посетят различни фирми, свързани с изучаваните от тях професии. 


  
КЛУБ "ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО" 
 
05.12.2016 ГОДИНА - ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБА
 
 
     


КЛУБ „ПРИЛОЖНИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА.ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА“
  
  
        Целта на създаване на клуба  е да се провокира развитието на конструкторската и творческа мисъл на младите хора за   придобиване на  добри практически умения и стабилни навици  за  системен  труд.
Участниците от клуба се запознаха с:
               - Новостите в електронните изделия и мобилните устройства;
               - Видовете  приложни мобилни устройства;
               - Ролята на технологиите в БДЖ;
               - Blutooth;
               - Разработване на мобилни приложения с МIT App Invertor за Android.
На 13.12.2016г.(вторник) от14.30 часа учениците от  клуб „Приложни мобилни устройства.Приложна електроника“ представиха работата си до този момент с изработени табла, презентации и мобилни приложения.