ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

 Графици

 
Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Той е насочен към ученици, за повече подкрепа с трудности в усвояването на материала. 

ТЕМАТИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  РАБОТА

НА ГРУПАТА „Дигитални компетентности

 

ТИП: „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ „

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: „ДИГИТАЛНА  КРЕАТИВНОСТ „

ТЕМАТИЧНА ПОДОБЛАСТ: „ДИГИТАЛНИ  УМЕНИЯ „

 

1.   ОПИСАНИЕ  на   програмата за занимания по интереси

В програмата по интереси на група „Дигитални компетентности

са включени ученици от десети клас, които ще усвоят  прилагането  на дигиталните  компетентности  при  използване на онлайн  платформите . Програми.

Провежда се  от  02.03.2019  до  30.06.2019  - вторник– 14:30 – 16:00

Продължителност на  учебния   час  :  2 учебни часа

Брой  часове  годишно : 36 часа

Брой ученици, участващи в групата: 7 ученици.

 

I I.  Цели:

1    Съдейства за развитието на способността на учениците да мислят логично и

аналитично;

2    За спомогне подобряване на тяхната креативност, творческо и гъвкаво мислене;

3    Да запознае учениците с  прилагането  на дигиталните  компетентности  при  използване на онлайн  платформите . Програми.;

4    Да повиши тяхното самочувствие на знаещи и можещи млади хора;

 

III.Очаквани резултати:

1. Участниците да се представят  успешно при провеждане на онлайн  оценяване  на

     дигиталните  компетентности на  учениците  от  10  клас .

 

2. При поставената  им  задача, да могат да предложат повече от едно вярно решение,

   и да   се  справят с  теста .

 

 

IV. Резултати от НВО по дигитални компетентности за Х клас.

Участвалите в Заниманията по интереси: „Дигитална компетентност“ са постигнали по- високи резултати на НВО по дигитални компетентности за Х клас, за което получиха Сертификати за дигитални компетентности, издадени от МОН.

 

Ръководител: Соня Георгиева Георгиева

 

ПТГ „ДЖОН АТАНАСОВ“ – ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА
 
                През май и юни 2019 г. се проведе допълнително обучение по математика, в което се включиха 5 ученици от 9 А клас. Учениците имаха системни пропуски при овладяването на учебното съдържание по математика, поради отсъствия по уважителни причини и здравословни и семейни проблеми.
                След направеното допълнително обучение учениците успяха да наваксат пропуснатия учебен материал, и успешно да завършиха учебната година, като овладяха необходимия минимум от знания по математика.

 

Ръководител: Соня Георгиева Георгиева