КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
 

Специалност, която отговаря на все по нарастващите нужди на информационното общество от квалифицирани специалисти в областа на информационните и комуникационни технологии. Обучението включва теоретична подготовка по аналогова и цифрова схемотехника, хардуерни компоненти на компютърни системи, програмиране, компютърни мрежи, Web дизайн. Специалността дава възможност за придобиване на практически умения в аналоговата и цифрова схемотехника, администриране на компютърни мрежи, асемблиране, диагностика и ремонт на компютърни системи. Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация и професия техник на компютърни системи.
             
РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите специалността  “Компютърна техника и технологии”, могат да работят във всички области на производството, търговията,  икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компютърни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропроцесорно управление.