П Р А В И Л Н И К

  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

      ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1. С този правилник се определят основните безопасни изисквания, които трябва да се осигуряват и спазват при провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност в ПТГ „Джон Атанасов”, за да се предотвратят трудови злополуки и заболявания на учениците в процеса на теоретичното обучение, учебната и производствена практика, при извънучилищни дейности, при организирано придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници в транспортни средства и др.
Чл.2. По смисъл в термина „безопасни условия на възпитание, обучение и труд” се включват и хигиенните условия, и противопожарната охрана.
Чл.3. Правилникът е задължителен за всички участници в учебно-възпитателния процес и трудовата дейност и урежда техните права, задължения и отговорности по осигуряване, контролиране и изпълнение на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.
Чл.4. Освен изискванията на този правилник трябва да се спазват и установените в Република България единни, отраслови и ведомствени правила, норми и изисквания за безопасни условия на работа, съответстващи на извършваната дейност.
Раздел I: Област и ред за прилагане на правилника
           Чл.5. Настоящият правилник е задължителен за спазване от всички ученици, педагогически и непедагогически персонал   когато:
1. Ученици, педагогически и непедагогически персонал или външни лица самостоятелно или съвместно изпълняват трудови и учебни дейности на територията на училището.
2. Училището организира придвижване на ученици, педагогически и непедагогически персонал.
3. Училището организира посещение или практическо обучение на територията   на други производствени звена.
             Чл.6. Запознаването с правилника се извършва, както следва:
1. За учениците - всяка учебна година от класните ръководители - за разделите, засягащи учениците.
2. За учители и служители - от лицето, осъществяващо координация и контрол по БХТ и ПО.
3. Запознаването с настоящия правилник се удостоверява с подпис.
              Чл.7. Екземпляри от настоящия правилник се съхраняват при директора и помощник директора по учебна дейност. Правилникът се утвърждава от директора на училището   не по-късно от началото на учебната година.
               Чл.8. Правилникът се актуализира преди въвеждане на нови   машини и съоръжения, разкриване на нови   работни места и дейности, профили, специалности и професии, при изменение на правилата, нормите, изискванията и нормалите. Актуализациите се подготвят от комисия, назначена със заповед на директора, в началото на всяка учебна година и се утвърждават от директора на ПТГ „Джон Атанасов”.
Раздел II: Задължения, отговорности и права на длъжностните лица и учащите се за осигуряване и спазване на безопасни и здравословни условия и правила на възпитание, обучение и труд.
Чл.9. Задължения, отгговорности и права на директора:
1. Разработва Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд, който се утвърждава не по-късно от началото на учебната година и се представя в РИО при заверката на Образец №1.
2. Организира запознаването на учениците, персонала и родителите с Правилника в началото на всяка учебна година и го актуализира при промяна на нормативната уредба, структурата на работните и учебни места, при нови учебни дейности, нови технологии, нови методики.
3. Разработва и утвърждава не по-късно от началото на учебната година „План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия и катастрофи” /частта по пожарна безопасност се съгласува с териториален орган на МВР/. Директорът запознава всички длъжностни лица и ученици с плана срещу подпис /ПМС №18-23.01.1998г.,ДВ, бр.13/98г./.
4. Осигурява пожарната безопасност чрез спазване на действащите норми, правилници, наредби, предписания. Един път през учебната година осигурява провеждане на тренировки за действия при евакуация /пожар, аварии, бедствия, терористични актове/.
5. Организира учредяването и осигурява обучение на група по условия на труд в училището.
6. Утвърждава и изпълнява програма за оценка на риска, като прилага методика за оценка на риска, според утвърденото за системата на средното образование „Помагало за оценка на риска, 2002 г.”
7. Осигурява обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.
8. Утвърждава програма за предприетите мерки, определени срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, както  и начина на контрол за изпълнение на тези мерки, не по-късно от началото на уечебната година.
9. Осигурява задължителни периодични медицински прегледи на работещите и контрол на личната хигиена на учащите - преминаване на периодични медицински прегледи съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗБУТ,
чл. 287, ал.1 от КТ и чл. 8 от Наредба № 3/28.02.1987 год. на МНЗ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите/.
10. Осигурява подходящо обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП, както и в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия, контролира началните и периодични инструктажи по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност на персонала и учащите се.
11. Задължително установява, разследва, регистрира и отчита всяка станала трудова злополука и известните му случаи на професионални заболявания по ред и начин, определен с отделен нормативен акт. При разследването задължително кани представители на работниците и служителите от ГУТ и на синдикалните организации. Поддържа регистър на трудовите злополуки.
12. Разработва и утвърждава списък на работните места и видовете работи, за които на персонала и учениците се осигуряват лични предпазни средства и специални работни облекла, като определя вида, сроковете за износване и условията за използването им.
13. Осигурява безопасна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, периодични прегледи, изпитвания на енергийните съоръжения.
14. Проучва, планира необходимостта и своевременно заявява необходимите средства за изпълнение на дейностите, осигуряващи ЗБУТ пред финансовите органи.
15. Осигурява здравословни и безопасни условия на труд както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните помещения, площадки или места.
16. Носи отговорност за изпълнението на задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо дали тази дейност се осъществява от негов орган или е възложена на други компетентни служби или лица.
17. При осъществяване на дейността си работодателят е длъжен да се съобразява с изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и поднормативните актове и документи към него.
18. В качеството си на работодател има пълно право да изисква отговорност от лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по здравословни и безопасни условия на труд, като предприема административни мерки съгласно КТ.
19. При сключване на договори с други организации за самостоятелно или съвместно изпълнение на ремонти, строително-монтажни, товаро-разтоварни и транспортни дейности да включва мерки по осигуряване на безопасни условия на обучение и труд.
20. Осъществява взаимодействие и координация с органите на МТСП, МЗ, МВР, МОМН, отраслови министерства и ведомства и местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасните и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.
21. Незабавно уведомява РИО – Кюстендил, ТП на НОИ и Областната инспекция по труда в случаите на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии.
22. Задължително информира РИО – Кюстендил и министъра на образованието, младежта и науката при настъпило ПТП с дете или ученик, в срок от 24 часа – при смъртен случай и в срок до 3 дни – при нараняване.
23. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в повереното му просветно звено.
24. Планира и провежда постоянна политика по здравословни и безопасни условия на труд /Система за управление на здравето и безопасността при работа – СУЗБР/, която да е в съответствие с целите на приетата в тази област политика в Република България и с изискванията на Европейския съюз.
25. Ежегодно докладва на педагогическия съвет състоянието по БУВОТ, причините, довели до трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняване на нередностите.
26. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.
Чл.10. Задължения, отговорности и права на помощник-директора по учебна дейност:
1. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.
2. Не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.
3. Спазва указанията по противопожарна безопасност.
4. Спазва указанията по охрана на труда.
 
             
   
за да прочетете целия правилник кликнете тук