П Р А В И Л Н И K
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ”
 
 
 Правилникът за вътрешния трудов ред се издава на основание чл.181 от КТ. В него са регламентирани правата и задълженията на учителите и служителите и на директора по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в ПТГ “Джон Атанасов” съобразно особеностите на неговата дейност.
 
 
ГЛАВА ПЪРВА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ПТГ “ДЖОН АТАНАСОВ”
    Чл.1. Директорът на ПТГ “Джон Атанасов” е длъжен да осигури на учителите и служителите нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, като им осигури:
(1) Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.
(2) Работно място и условия в съответствие с характера на работата.
(3) Безопасни и здравословни условия на труд.
(4) Кратка характеристика или описание на работата.
(5) Указания за реда и начина за изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл.2. Директорът е длъжен да пази достойнството на учителя или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.
Чл.3. Директорът е длъжен да плаща в установените срокове на учителя или служителя уговореното трудово възнаграждение за извършената работа и при искане да им дава извлечения от ведомостите.
Чл.4. Директорът е длъжен да осигури учителя или служителя за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.
Чл.5. Директорът е длъжен да спазва Етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за закрила на детето.
 
 
от  тук можете да изтеглите целия правилник