за да прочетете цялата страрегия кликнете тук
 
                 
                                             
 
 
  С Т Р А Т Е Г И Я

          ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ” 
                                    ГР. КЮСТЕНДИЛ  ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2017 ГОДИНА
                                     
 
1. УВОД.
            Директорът  осъществява държавната политика, като изпълнява функции и дейности, регламентирани в ЗНП, ППЗНП, ЗПОО, Длъжностната характеристика, Кодекса на труда и други специфични за образованието закони, наредби, правилници.
            В своята дейност се ръководи от стратегическите цели на МОMН за развитие на образованието, както и съобразно програмите за развитие на област Кюстендил, град Кюстендил.

2. SWOT – АНАЛИЗ.
 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Професионално образование, обвързано със социално-икономическото развитие на общината, областта, извършвано по актуални специалности, съвременни технологии;
 • Газифицирана сграда;
 • Добър сграден фонд, обзавеждане, спортна   база,  двор;
 • Ниско входно ниво на знания на   постъпващите ученици, нисък успех;
 • Отдалеченост на учебната сграда от центъра на града, неудобен транспорт от всяка точка;
 • Няма художествена само-дейност;
 • Ниска мотивация на учениците;
 • Нереализиран прием след VII клас с изпит;
 • Малък процент на заинтересовани и активни родителите;
 • Липса на средства за извънкласна дейност;
 • Все още не е изведена като приоритет възпитателната дейност в работата на учителите;
 • Учебните програми не отговарят на изискванията на съвременното производство;
 • Агресивност у учениците.
 • Квалифициран учителски състав;
 • Добри професионалисти от непедагогически състав;
 • Учениците получават освен диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация – III–та степен;
 • Актуални специалности, ориентирани към пазара на труда;
 • Сътрудничество със стабилни икономически партньори /базови предприятия/, изнесено практическо обучение;
 • Наличие на съвременна техника и компютърни кабинети;
 • Разширена INTERNET мрежа;
 • Работещо Училищно настоятелство
 • Изграден УС;
 • Библиотека с добър библиотечен фонд;
 • Работа по проекти;
 • Умения за планиране.

 

 

РИСКОВЕ

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

 

/Дейности за преодоляване на рисковете/

 

Собствено производство и услуги

Възстановяване на обуче-нието по  ГТ и ЕИ;

Осъвременяване на МТБ по професии;

Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците;

Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики  сред учителите;

Изграждане на система за професионално ориентиране на учениците; съвместни дейности с ученици от VII и VIII клас от ОУ;

Система за тестово оценяване по всеки предмет и  по професията;

Разширяване на партньорствата с производствени фирми и други институции;

Усъвършенстване на училищните учебни планове, актуализиране на учебното съдържание в съответствие с изискванията на производството;

Развиване на художествена самодейност,  извънкласна дейност.

Малък брой на учениците в училището, което води до намаляване на финансирането на училището;  

Неоптимизирана мрежа от професионални гимназии в Кюстендил;

 

Ниски заплати на работещите по професии.