Добре дошли на сайта на ПТГ

 
 


ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

УСПЕХ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА! 300 лева еднократна помощ за вас осмокласници

ВажнО!!! О Б Я В А

 ПТГ „Джон Атанасов“-Кюстендил, обявява 0,5 свободно работно място за длъжност образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020г.)

Работното място се обявява за една учебна година  2021/2022г., но не по-късно от 30.06.2022г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  ОБРАЗОВАТЕЛЕН  МЕДИАТОР

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

1.  Образование: средно/висше образование

2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

- лоялност към институцията;

- дискретност;

- умения за работа в екип;

- умения за общуване;

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

- умения за мотивация;

- умения за управление на конфликти;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

- умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква