ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

специалност:  EЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

 

  

На добър час, Твоят час!

                   На 07.11.2017г.(вторник) в Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ стартираха  дейностите си отделните клубове по интереси - клуб „Направи си сам“, клуб "Дигитални занимания" и клуб "Електрическа работилница".
                   Това са  групи за извънкласни дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
                   Основна цел на предвидените дейности по интереси в клубовете е да  повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа съобразно техните интереси и потребности. 
 Учениците ще получат актуална информация за тенденциите в заетостта и изискванията за обучение. Ще демонстрират умения в сферата на техниката, съобразно техните интереси.

ФОТОГАЛЕРИЯ


 

На 1 ноември честваме един от най-българските празници - Денят на народните будители.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

  

Откриване на новата учебна година - 15.09.2017година от 9часа в двора на ПТГ"Джон Атанасов"