СТИПЕНДИИ     
 
        
 

                                                       
                             РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИТЕ СТИПЕНДИИ
 
        Вид на стипендията  размер                 Период
  I. Месечни стипендии       
  1.1 за постигнати образователни резултати     30,00 лв   м.II до м.VI – за VIII,IX,X,XI клас
  м.II до м.V.за XII клас
  1.2  за подпомагане достъпа до образование и   предотвратяване на отпадането   25,00 лв   м.II до м.VI – за VIII,IX,X,XI клас
  м.II до м.V.за XII клас
 1.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания
 
 
1.4 .за ученици без родители 
0,00 лв         
 
30.00лв.
 
от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието до м.септември включително
м.II до м.V.за XII клас
 
 
  2.Еднократни стипендии        
  2.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование   до 100 лв   м.II до м.VI - еднократно
  2.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност   до 100 лв   м.II до м.VI - еднократно